شیرینی خوری نفیس و خاص پذیرایی ترکیب چوب گردو و برنج
✓ ابعاد ظرف
25 × 20 (دسته) cm
✓جنس کار : چوب گردو
 ورق برنج
✓پوشش : روغن گیاهی همل?