ظرف پذیرایی
مزین به شعر:
خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

✓ ابعاد ظرف
25 × 16 cm

✓جنس کار : چوب گردو + ورق مس

✓پوشش : روغن گیاهی همل?