ست شمعدان و اسماج سوز فانتزی شامل :
دو عدد شمعدان فانتزی
یک عدد اسماج سوز
پوشش : روغن گیاهی همل?
ابگریز و قابل شست و شو