این ست شامل :
✓ سه عدد شمعدان
ارتفاع 20-16-12
✓ یک عدد رایزر
قطر 20
✓ یک عدد جاعودی
ارتفاع 6
جنس سینی : چنار
جنس شمعدانها: گردو
جنس جا عودی:گردو
پوشش : روغن گیاهی همل?