مزین به شعر: باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی…?
✓ ابعاد سینی
20 × 45
جنس سینی : گردوی سیاه
  ورق مس مشبک کاری شده
پوشش : روغن گیاهی همل?