مزین به شعر:
خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر ?
✓ ابعاد شکلات خوری بدون احتساب در و پایه
18 × 7 cm
✓جنس کار : چوب گردو خراطی شده با دست
 ورق مس مشبک کاری شده
✓پوشش : روغن گیاهی همل?