مزین شده با فلز برنج (باید که جمله جان شوی…)
✓ ابعاد بدون احتساب دسته
20×6 cm
*****
✓جنس کار : چوب گردو
*****
✓پوشش :روغن گیاهی همل ?